Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium

350,00  brutto

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie wymagań prawnych oraz zasad bezpiecznego postępowania w laboratoriach.

Kategoria:

Program

1. Ujednolicony system Klasyfikacji i  Oznakowania Chemikaliów. Podstawowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych i zarządzania chemikaliami

2. Postępowanie z substancjami toksycznymi i oddziaływaniu na zdrowie. Następstwa (odległe) narażenia.

3. Obowiązująca dokumentacja  w zakresie gospodarki odczynnikami w laboratorium

4. ABC – obowiązki i uprawnienia  kierownika laboratorium w zakresie gospodarki odczynnikami chemicznymi i wymagań stawianych podwładnym pracownikom upoważnionym do pracy z nimi.

5. Standardy stosowania mieszanin chemicznych podczas prac laboratoryjnych, w tym odczynników rakotwórczych i mutagennych ( zagrożenia, oznakowanie, zasady bezpiecznej pracy, środki bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej itp.).

6. Magazynowanie/przechowywanie odczynników chemicznych w laboratorium- zasady i oznakowanie miejsc składowania

7. Utylizacja pozostałości po analizach, przeterminowanych  i niepotrzebnych odczynników

8.System prewencji wypadkowej, algorytm oceny ryzyka

9. Ocena ryzyka chemicznego, Analiza na podstawie przykładzie wybranych wypadków w laboratorium