INFORMATOR SCC

39,99  brutto

Informator przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu SCC. Informator nie zastępuje 24h- szkolenia. Może on jednak pomóc w efektywniejszym przygotowaniu się do egzaminu SCC oraz przypomieć wiedze osobom ponownie podchodzacym do tego egzaminu.

Wszelkie informacje zawarte w informatorze należy traktować jako wytyczne. Zasady bhp / p.poż i ochrony środowiska obowiązujące na budowie należy traktować priorytetowo w stosunku do niniejszego podręcznika. Szkolenie SCC, po zapoznaniu się z informatorem jest obowiązkowe.

 

Informator przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu SCC. Informator nie zastępuje 24h- szkolenia. Może on jednak pomóc w efektywniejszym przygotowaniu się do egzaminu SCC oraz przypomnieć wiedze osobom ponownie podchodzącym do tego egzaminu.

Wszelkie informacje zawarte w informatorze należy traktować jako wytyczne. Zasady bhp / p.poż i ochrony środowiska obowiązujące na budowie należy traktować priorytetowo w stosunku do niniejszego podręcznika. Szkolenie SCC, po zapoznaniu się z informatorem jest obowiązkowe.

 

Zakres informacji

Zakres Informatora

0.1 NORMA SCC

Temat  A: Temat: Wymogi prawne prawa niemieckiego
– Podstawy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
– Służby BHP i lekarz medycyny pracy – specjalistyczne wsparcie dla pracodawcy
– Organy nadzoru nad warunkami pracy. Instytucje ubezpieczania od wypadków

Temat B. Temat: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
– Prace szczególnie niebezpieczne
– Last Minute Risk Analysis (LMRA)
– Ocena ryzyka zawodowego

Temat C: Przyczyny wypadków, zapobieganie wypadkom i postepowanie powypadkowe
– Zgłaszanie wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz zagrożeń
– Wypadki i choroby zawodowe

Temat D: Bezpieczeństwo, Zachowanie pracowników i kultura BHP
– Czystość i porządek
– Wyzwolenie, poślizgi, upadki
– Alkohol, narkotyki, leki
– Postawa i zachowanie pracowników wobec przepisów BHP

E Temat: Organizacja pracy
– Obowiązki, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

F Temat:  Wymagania dotyczące miejsca pracy

– Instrukcje obsługi urządzeń
– Bezpieczeństwo miejsc pracy i instalacji
– Znaki  i barwy bezpieczeństwa
– Pozwolenia na wykonywanie prac

G Temat: Postepowanie na wypadek awarii/ katastrofy
– Definicje
– Urządzenia alarmowe i środki przeciwdziałania
– Procedura postępowania na wypadek katastrofy
– Ratownicy, sanitariusze i inne służby udzielania pomocy
– Ewakuacja

Temat H: Materiały niebezpieczne

– Niebezpieczeństwo zbyt wysokiej lub zbyt niskiej zawartości tlenu atmosferycznego
– Niebezpieczne substancje i niebezpieczne materiały
– Praca z substancjami niebezpiecznymi,
– Badanie stężenia substancji niebezpiecznych, pomiary
– Substancje szczególnie niebezpieczne
– Postępowanie w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych
– Etykietowanie, magazynowanie i zagrożenia związane użyciem i  przechowywaniem gazów technicznych
– Transport materiałów niebezpiecznych
– Etykietowanie, karty charakterystyki i instrukcje wewnątrzzakładowe postepowania z materiałami i substancjami niebezpiecznymi.

I Temat: Zagrożenia pożarowe i ochrona przez wybuchem

– Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu
– Środki gaśnicze i ćwiczenia
– Ochrona przeciwpożarowa i postępowanie w przypadku pożaru
– Zabezpieczenie przed wybuchem

J Temat: Maszyny i urządzenia w miejscu pracy

– Urządzenia, maszyny i narzędzia
– Stacjonarne maszyny i urządzenia
– Elektronarzędzia
– Narzędzia ręczne
– Podnoszenie
– Podnośniki
– Zawiesia, liny
– Ręczne wciągarki, urządzenia do podnoszenia i wciągania
– Wózki widłowe
– Maszyny budowlane
– Gazy i ciecze

K Temat: Procesy pracy (technologie budowlane)
– Cięcie Spawanie i prace z otwartym ogniem
– Prace rozbiórkowe (również w obszarach zanieczyszczonych)
– Prace w sąsiedztwie otworów
– Prace ziemne i prace w wykopach i rowach
– Praca na wysokości
– Praca w pomieszczeniach zamkniętych i zbiornikach
– Transport
– Praca nad wodą

L Temat: Elektryczność i promieniowanie
– Zagrożenia elektryczne
– Środki bezpieczeństwa przy pracy z energią elektryczną
– Prace przy instalacjach elektrycznych i w pobliżu napięcia
– Promieniowanie jonizujące
– Promieniowanie niejonizujące

M Temat: Organizacja miejsca pracy
– Narażenia na hałas
– Wibracje w miejscu pracy
– warunki atmosferyczne
– Oświetlenie miejsca pracy
– Obciążenie fizyczne i psychonerwice w miejscu pracy

N Temat: Środki ochrony osobistej (SOI)
– Korzystanie z SOI, odpowiedzialność i obowiązki pracowników, pracodawców oraz dostawców
– Ochrona oczu i twarzy
– Ochrona słuchu
– Ochrona dróg oddechowych
– Ochrona głowy
– Ochrona Rąk  i ramion
– Ochrona stóp, nóg i kolan
– Odzież ochronna
– ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości