07-11-ergonomiaLider ergonomii - ocena ryzyka ergonomicznego

Ergonomia coraz częściej jest wsparciem pracodawców w zakresie optymalizacji kosztów związanych z warunkami pracy, poprawy wydajności i jakości pracy, podniesienia komfortu pracy, a tym samym zadowolenia pracowników. Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom wiedzę na temat podstawy prawnej działań ergonomicznych, ergonomicznych czynników ryzyka, wybranych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem w środowisku pracy ergonomicznych czynników ryzyka oraz sposobach doboru działań minimalizujących to ryzyko. Szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy o dostępnych metodach ergonomicznej oceny stanowiska pracy, nauczenie uczestników posługiwania się wybranymi metodami, przekazanie wiedzy na temat ergonomii w zakresie pozwalającym na samodzielną ocenę ergonomiczną stanowisk pracy oraz prowadzenie przez uczestników szkoleń dla pozostałych pracowników w Firmie

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp do ergonomii: podstawowe pojęcia, normalizacja, podstawa prawna.

Schorzenia powiązane z pracą. Elementy antropometrii.

Identyfikacja i klasyfikacja ergonomicznych czynników ryzyka. Wybrane metody oceny ryzyka ergonomicznego.

Część praktyczna – samodzielna ocena ryzyka ergonomicznego przez uczestników. Ocena stanowisk pracy

Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest  zorganizowane w formie kursu stacjonarnego.  Szkolenia organizowane jako interaktywne – wykład, dyskusja, quiz, case study.

Drugi dzień to  przeprowadzenie praktycznej części na wybranych przez Klienta stanowiskach pracy na terenie zakładu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz kalkulator do oceny ryzyka ergonomicznego w arkuszu EXCEL

Czas trwania szkolenia:  16  godzin (dwa dni) Po zakończonym szkoleniu zostaną wydane zaświadczenia zgodnie z zakresem tematycznym szkolenia.

|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||
 

Szkolenie organizowane we współpracy z QES CONSULTING SP ZOO SP K

Nowoczesne Badanie Wypadków – Analiza drzewa Zdarzeń oraz 5W

 

rca

Analiza przyczyn źródłowych/pierwotnych jest metodyką rozwiązywania problemów ukierunkowaną na identyfikowanie źródeł przyczyny problemów lub zdarzeń. Skuteczność metodyki RCA wynika z eliminowania rzeczywistych przyczyn problemów, w przeciwieństwie do adresowania przyczyn do oczywistych symptomów. Przez kierowanie działań naprawczych i odpowiednich środków we właściwe miejsca, można spodziewać się, że prawdopodobieństwo powtarzania się problemu będzie zminimalizowane. Jednakże uznaje się, że całkowite zapobieżenie powtarzaniu się przyczyny przez pojedynczą interwencję nie jest zawsze możliwe. W ten sposób RCA często brana jest pod uwagę jako wielokrotny proces i często jest postrzegana jako narzędzie ciągłej poprawy.

Analiza przyczyn źródłowych nie jest jedyną, wnikliwie zdefiniowaną metodyką - istnieje wiele innych narzędzi, podobnych do RCA będących w codziennym użyciu. Proponujemy państwu RCA - oparty na bezpieczeństwie  - który pochodzi z analizy wypadku i bezpieczeństwa oraz zdrowia zawodowego.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne nauczenie różnych metod analizy przyczyn występowania problemów i poszukiwania ich rozwiązań. Wypracowanie możliwie najlepszych działań korygujących.

Treść Szkolenia:

Wprowadzenie do szkolenia. Jakościowa analiza przyczyn źródłowych. Budowanie ciągu przyczynowo – skutkowego-> budowanie drzewa przyczyn.  Definicje pojęć.

Omówienie proponowanych narzędzi.  Wytypowanie przykładów z organizacji (do dalszych ćwiczeń), Burza mózgów, a kreatywność zespołu. Poszukiwanie rozwiązań problemów. Zastosowanie poznanych narzędzi w analizie problemów wskazanych przez uczestników szkolenia.

Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej (przykłady, ćwiczenia, casu  ostudy – w tym klienta).

Szkolenie przeznaczone dla: kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 12 osób
 
|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||
 

Szkolenie organizowane we współpracy z QES CONSULTING SP ZOO SP K

Wymagania normy ISO 45001 – System Zarzadzania BHP. Wdrożenie oraz transfer na nowe wymagania.

 

isoW związku z wydaniem w 2018 roku normy ISO 45001, organizacje rozpoczynają proces transferu z wymagań OHSAS 18001 oraz PN-N-18001 na nowe wymagania

Omawiamy wymagania normy ISO 45001 oraz porównujemy do OHSAS oraz PN-N-18001

Cele szkolenia:

Celem szkolenia przekazanie wiedzy uczestnikom odnośnie praktycznych możliwości wdrożenia oraz transferu na nową normę ISO 45001 –Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy

Treść Szkolenia:

- wprowadzenie, Pętla Dominga . historia zarządzania systemów zarządzania BHP

- terminologia, definicje oraz podstawowe zagadnienia  w odniesieniu do danej normy. Struktura HIS

- omówienie i interpretacja wymagań norm

- podstawowe wymagania prawne sprzężone z wymaganiami norm,

- podejście procesowe, elementy wspólne między normami

- przykłady dokumentów

Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej (zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia).

Szkolenie przeznaczone dla: kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 25 osób

Cena za dzień szkoleniowy ( bez noclegu i wyżywienia, dojazdu): 3000 zł netto

 

|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||
 

Szkolenie organizowane we współpracy z QES CONSULTING SP ZOO SP K

Doskonalenie kompetencji pełnomocników  ZSZ.

Nowe normy ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 (poprzednio 18001)

 

logo3

Aby skutecznie zarządzać, trzeba umieć zmierzyć efektywność funkcjonowania systemu zarządzania  zarówno w obszarze jakości,  bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Jedną z najważniejszych funkcji w systemach zarządzania jest pełnomocnik. To ON odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem ZSZ.

Wiele elementów funkcjonowania ZSZ zależy właśnie od wiedzy, jaką posiada pełnomocnik systemu zarządzania. Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018  (poprzednio 18001)

Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018  (poprzednio 18001)

Cel szkolenia:

Ugruntowanie, podniesienie kompetencji pełnomocnika  zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość + środowisko + bezpieczeństwo).

Treść szkolenia:

Wprowadzenie: budowa ZSZ w oparciu o nowe normy: z punktu widzenia podejścia procesowego, prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania, dokumentowanie ZSZ. Wymagania i interpretacja norm. Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania: integracja systemów, rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, metodyka informacji i motywacji wszystkich pracowników. Wskazania praktyczne przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu ZSZ: 8 zasad zarządzania, identyfikacja klientów i ich oczekiwań, zarządzanie procesowe. Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami, w zakresie ochrony środowiska, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Audytowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w oparciu o normę ISO 19011:, cele i podstawy audytu, przygotowanie audytów jakości, kwalifikacje audytorów, przebieg audytu, w tym m.in.: stwierdzenia audytorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena, udokumentowanie niezgodności, sprawozdanie z audytu, karty niezgodności, zakończenie audytu. Proces certyfikowania zintegrowanych systemów zarządzania. Ciągłe doskonalenie: metoda PDCA, działania korygujące i zapobiegawcze,  przegląd ZSZ. Warsztaty:  interpretacja i aspekty praktycznego zastosowania systemów wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018  (poprzednio 18001), procedura auditu wewnętrznego, analiza przyczyn powstania niezgodności oraz formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych, praktyczne przeprowadzenie auditu.

Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej (przykłady, ćwiczenia, case study).

Szkolenie przeznaczone dla:  pełnomocników systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia:  2 dni
 
|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||
 

Szkolenie organizowane we współpracy z QES CONSULTING SP ZOO SP K

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

CPR class with instructors talking and demonstrating firt aid, compressions ans reanimation procedure. Cpr dummy on the table.

 

Pracodawca zobowiązany jest do włożenia dużego wysiłku w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i zapewnienia pracownikowi powrotu do domu w zdrowiu. Niemniej jednak, obowiązkiem pracownika jest bycie gotowym na wystąpienie zdarzenia wypadkowego oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi. Narażenie na różne zagrożenia, takie jak chemikalia, zagrożenia fizyczne, ogień, elektryczność, zobowiązuje do niesienia szybkiej i fachowej pomocy poszkodowanemu, co staje się ważnym zadaniem, na które musimy być gotowi każdego dnia. Szkolenie prowadzone jest przez RATOWNIKA MEDYCZNEGO. Pracodawca powinien wyznaczyć i przeszkolić pracowników, aby potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Cel szkolenia:

 • Przeszkolenie pracowników w celu udzielania pierwszej pomocy do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.

Treść szkolenia:

 • Postępowanie z pracownikiem w razie wypadku ? podstawowe czynności zabezpieczające.
 • Resuscytacja krążeniowo ? oddechowa.
 • Urazy głowy.
 • Krwotoki.
 • Utrata przytomności.
 • Złamania, zranienia, oparzenia.
 • Urazy klatki piersiowej, szczęki.
 • Poparzenia chemiczne.

 

Procedura szkolenia:

 • Szkolenie jest kombinacją wykładów z praktycznymi pokazami oraz ćwiczeniami odbywanymi przez pojedynczych pracowników i w parach. Szkolenie prowadzone jest przez ratowników medycznych z użyciem manekinów.

Kurs przeznaczony dla:

 • Pracownicy, kierownicy i osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia:

 • 4 godziny

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 15 osób

|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||

Szkolenie organizowane we współpracy z QES CONSULTING SP ZOO SP K

Audytor systemów zarządzania (bhp, ochrona środowiska, jakość). Nowe normy ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018  (poprzednio 18001)

 

iso

Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem, trzeba go umieć mierzyć. Do pomiaru skuteczności działań w obszarze jakości bezpieczeństwa pracy czy ochrony środowiska naturalnego  jednym z najważniejszych narzędzi jest audyt wewnętrzny. To dzięki niemu możemy ocenić skuteczność naszych działań, określić, czy ustanowiony system zarządzania funkcjonuje zgodnie z wewnętrznymi zewnętrznymi wymaganiami jak np. normami zarządzania. Audyt dostarcza również zarządowi informacji w jakim stopniu ustanowione cele zostały zrealizowane. Szkolenie Przygotowuje uczestników nie tylko teoretycznie ale również, dzięki case study oraz licznym symulacjom umożliwia przećwiczenie najczęściej występujących w trakcie audytu elementów. Nasze szkolenie przygotowuje do prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018  (poprzednio 18001)Dedykowane wersje tego szkolenia oferujemy również pod kątem konkretnej, wybranej przez Klienta normy. Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018  (poprzednio 18001), sposobu przygotowania się do audytu, technik jego prowadzenia oraz dokumentowania wyników takiego audytu. Ponieważ szkolenie prowadzone jest tylko przez zawodowych audytorów systemów zarządzania, jedną z najistotniejszych korzyści płynących z tego szkolenia są ich praktyczne doświadczenia , którymi się chętnie dzielą. Szczegółowa znajomość wymagań norm zarządzania bezpieczeństwem oraz umiejętność oceny spełnienia tych wymagań, stanowią również bazę dla osób prowadzących czynności doradcze w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy

Cele szkolenia:

Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego wybranego systemu zarządzania.

Treść Szkolenia:

Wprowadzenie oraz poznanie terminologii, Najważniejsze elementy systemu zarządzania. Budowa systemów zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018  (poprzednio 18001) Proces audytu wg ISO 19011, Zasady przygotowania do audytu • Techniki audytowania • Dokumentowanie wyników audytu • Działania CAPA • Certyfikacja systemów zarządzania. Uczestnicy szkolenia mają możliwość również poprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego audyt.

Sposób prowadzenia szkolenia: Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej (przykłady, ćwiczenia, case  study – w tym klienta).

Szkolenie przeznaczone dla: pełnomocników systemów zarządzania, kandydatów na audytorów wewnętrznych, kadry kierowniczej, specjalistów BHP, przyszłych audytorów lub konsultantów/ doradców

Czas trwania szkolenia: szkolenie 2 lub 3 dniowe

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie: 15 osób

 
|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||
 

Szkolenie organizowane we współpracy z QES CONSULTING SP ZOO SP K

Inspirujące przywództwo


1696763

Cel szkolenia:

Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera poprzez umiejętne delegowanie, motywowanie i rozwijanie pracowników. Dedykowane przedstawicielom kadry liniowej, średniej i wyższej.

Treść szkolenia:

Co to znaczy przywództwo i czym różni się kierownik od lidera; Praktyczne poznanie stylów kierowania wg Hersey’a i Blancharda. Poznanie najbardziej efektywnych narzędzi motywowania pracowników i współpracowników. Różne oczekiwania od przywódcy w organizacji - godzenie przeciwieństw; techniki efektywnej komunikacji, zarządzanie sobą i pracownikami w czasie,  zasady budowy efektywnie działających zespołów pracowniczych. Zaprezentowane zostaną też skale i kwestionariusze psychologiczne, które pozwolą na ocenienie własnych predyspozycji przywódczych (skala cech przywódczych, spis zachowań przywódczych). Określenie czynników wspomagających postęp realizacji działań – zasada postępu. Umiejętność: techniki radzenia sobie z konfliktami – jakie konflkity rozwiązywać a jakich rozwiązywania się nie podejmować; umiejętność obniżania frustracji pracowników i uwalnianie ich potencjału z wykorzystaniem umiejętności mentoringowych i coachingowych. Rola przywódcy w budowaniu i doskonaleniu kultury organizacyjnej z uwzględnieniem elementów kultury bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem na stanowiskach pracy. Umiejętność „bycia tu i teraz” (uważność). Umiejętność udzielania wsparcia pracownikom i zespołom pracowniczym w sposób inspirujący ich do działania.

Metody i formy używane na szkoleniu: Analizy przypadków (case studies), testy psychologiczne, otwarte dyskusje – dzielenie się doświadczeniami, inscenizacje

Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry kierowniczej

Czas trwania szkolenia: 2 dni

|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||

Przywództwo w pracy z różnymi pokoleniami


Young happy employee talking with his boss

Cel szkolenia:

Na szkoleniu dowiesz się jak efektywnie zarządzać różnorodnością pokoleniową, opracować praktyczną strategię zarządzania zespołem, jako wykorzystywać potencjał mocnych stron pokoleń i jak niwelować konflikty.

Treść szkolenia:

Zrozumienie różnorodności pokoleń czyli czym różnią się Baby boomers, X Y, Z, Millenialsi. Sposoby efektywnej komunikacji w zespołe oraz wykorzystanie mocnych stron pokoleń. Analiza SWOT pracowników – szanse, nadzieje, bariery i zagrożenia w zarządzaniu różnorodnością. Budowanie relacji i praktyczne techniki motywowania i kontrolowania pracowników różnych pokoleń. Metody, by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez naszej pomocy. Umiejętność poznania i zarządzania potrzebami indywidualnymi swoich pracowników. Zarządzanie wiedzą w zespole wielokoleniowym. Konflikty w zespołach wielopokoleniowych – jak nimi zarządzać.

Metody i formy używane na szkoleniu: warsztaty poparte krótkimi mini-wykładami, praca w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burza mózgów, analiza przypadków.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry kierowniczej poziomu strategicznego (III poziom zarządzania), kadry operacyjnej (II poziom zarządzania) i kadry liniowej (brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej)

Czas trwania: 2 dni

 

 

|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||

Prowadzenie efektywnych spotkań

mainpage_fill_fotolia_61312260_subscription_monthly_m

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnego spotkania. Podniesienie sprawczości prowadzonych spotkań bez stosowania technik manipulacyjnych.

Treść szkolenia: Poznanie kluczowych zasad skutecznego prowadzenia spotkań; zidentyfikować spotkania, które mają małe szanse na bycie efektywnymi. Efektywnie planować kto i dlaczego ma wziąć udział w planowanym spotkaniu;  wybrane elementy prowadzenia spotkań i wystąpień, techniki zadawania pytań przez prowadzącego; problem z konformizmem (pozorną zgodą), biernością uczestników i innymi trudnymi zachowaniami; elementy psychologi społecznej – efekt pierwszeństwa, aueroli i diabelskich rogów; zasady skutecznego motywowania uczestników spotkania; Zachowania werbalne i niewerbalne budujące pozycję lidera spotkania;

 

Metody i formy używane na szkoleniu: Gry budujące poczucie bezpieczeństwa w grupie, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje.

Szkolenie przeznaczone jest dla:  kadry kierowniczej poziomu strategicznego (trzeci poziom zarządzania), kadry operacyjnej (drugi poziom zarządzania) i kadry liniowej ( brygadziści, liderzy w strukturze funkcjonalnej)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

 

|| DO LISTY SZKOLEŃ STACJONARNYCH ||

Ta strona używa coockies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Więcej na ten temat...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close